Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. onderwerp: de Informational Human Development technologie door het Bronnikov-Fekleron system (hierna te noemen Informational Human Development technologie) in de vorm van diverse niveaus, projecten en/of programma’s;
  2. opdrachtnemer: Focus To B.V.;
  3. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Focus To B.V. een overeenkomst aangaat;
  4. de overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Focus To B.V. tot stand gekomen overeenkomst betreffende de deelname van opdrachtgever aan of de opdracht tot het uitvoeren van meetings, lezingen, workshops, cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen in de ruimste zin van het woord, met als insteek het in de overeenkomst overeengekomen niveau, project of programma;

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de directie van de opdrachtnemer.
1.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
1.5 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door de directie van de opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

Artikel 2: Overeenkomst
2.1 De overeenkomst is de overdracht van recht op gebruik van de knowhow in de vorm van de Informational Human Development technologie in omvang van het in de overeenkomst overeengekomen niveau, project of programma tegen de overeengekomen vergoeding. Onder de overdracht van recht wordt verstaan het overdragen van vaardigheden, kennis en ervaring door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever voor effectief gebruik.
2.2 Het recht van de opdrachtgever dat is vastgelegd in dit document strekt uitsluitend tot toepassing van de genoemde onder lid 2.1 vaardigheden, kennis en ervaring met persoonlijke en/of beroepsmatige doeleinden zonder recht op overdracht aan derden.
2.3 De opdrachtgever is financieel aansprakelijk in geval van niet-naleving van de voorwaarden van dit document waarbij opdrachtgever alle directe en indirecte schade aan de opdrachtnemer dient te vergoeden, waaronder ook de immateriële schade die Vyacheslav Mihailovich Bronnikov, de auteur van de Informational Human Development technologie, is toegebracht als gevolg van deze documentbreuk.

Artikel 3: Gebruik van het onderwerp
3.1 De opdrachtgever is verplicht de verkregen vaardigheden en kwaliteiten uitsluitend te gebruiken binnen de grenzen van de aan hem beschikbaar gestelde technologie.
3.2 De opdrachtgever is niet gemachtigd documentatie, overgedragen kennis, technologieën (knowhow) en ervaring die betrekking hebben op de Informational Human Development technologie aan organisaties, bedrijven of fysieke personen in Nederland noch in het buitenland over te dragen.
3.3 De opdrachtgever is verplicht regelmatig melding te maken over zijn handelingen betreffende het gebruik van, zijn ervaring en zijn vaardigheden met betrekking tot het niveau, project of programma dat in de overeenkomst is vastgelegd, aan de opdrachtnemer en zich accuraat te houden aan de documentatie en de adviezen die te maken hebben met gebruik van de knowhow.

Artikel 4: Technologische garanties
4.1 De opdrachtnemer garandeert de opdrachtgever dat de overgedragen kennis, knowhow en ervaring inclusief de documentatie die betrekking heeft op de technologie, adequaat zijn voor het gebruik buiten de overeenkomst waar deze bovengenoemde kennis werd verkregen.
4.2 De technologische garanties zoals bedoeld onder lid 4.1 zijn geldig mits alle voorwaarden die in de schriftelijke of mondelinge documentatie van de Informational Human Development technologie zijn vermeld worden nageleefd en onder voorwaarde van in achtneming van de verplichte veiligheidstechniek.
4.3 De opdrachtnemer verplicht zich, vanaf het moment van aanvang van de overeenkomst, de opdrachtgever het recht op gebruik van de knowhow te geven in omvang van niveau, project of programma.
4.4 De opdrachtnemer is bereid op verzoek van de opdrachtgever deze van schriftelijk advies te voorzien betreffende specialistische vragen en problemen met betrekking tot het effectief toepassen van de Informational Human Development technologie, voor het niveau, project of programma dat in de overeenkomst overeengekomen is.
4.5 De opdrachtnemer garandeert dat deze toestemming heeft van de auteur, Vyacheslav Mihailovich Bronnikov, om de kennis, vaardigheden, technologieën (knowhow) en ervaring voor volledig gebruik over te dragen.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door het plaatsen van zijn/haar naam door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of door een schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer naar aanleiding van een per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.
5.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de directie van de opdrachtnemer.

Artikel 6: Prijzen en prijswijziging

6.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn:

  1. gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende lonen, loonkosten en sociale- en overheidslasten c.q. belastingen;
  2. inclusief professionele begeleiding van gediplomeerde Informational Human Development experts;
  3. exclusief BTW;
  4. inclusief afdracht auteursrecht.

6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de prijzen, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen en stijgingen van sociale- en overheidslasten, een en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de ingangsdatum van de overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is gelegen.
6.3 Inhoud van de opleidingen, de overeenkomsten en de website wordt zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Focus To niet. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 7: Annuleringen
7.1 Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden.
7.2 Ingeval van annulering is de opdrachtgever 20% van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 7.1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen startdatum een periode is gelegen van meer dan negen dagen.
7.3 Ingeval van annulering binnen negen dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering is opdrachtgever de totale overeengekomen prijs verschuldigd aan de opdrachtnemer.
7.4 Indien opdrachtgever op de overeengekomen dag van uitvoering van de overeenkomst niet verschijnt of nadien zonder overleg verzuimt, is opdrachtnemer gerechtigd dat aan te merken als een annulering van de volledige overeenkomst. De opdrachtgever verliest daarbij per direct het recht op deelname en het gebruik van het onderwerp.
7.5 Kosten die opdrachtnemer aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering van de overeenkomst worden ingeval van annulering integraal aan opdrachtgever in rekening gebracht.
7.6 Wijzigingen in de data en/of de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer overeengekomen en schriftelijk bevestigd te worden door de directie van de opdrachtnemer.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
8.2 Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is elke partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtnemer zal met inachtneming van artikel 5, 6 en 7 van dit document het factuurbedrag restitueren, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
8.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Facturering
9.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van opdrachtnemer om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
9.2 Betaling dient altijd plaats te vinden voor aanvang van de datum van uitvoering, ongeacht de geldende betalingstermijn.
9.3 Bij niet-betaling volgens lid 9.2 is de opdrachtnemer gerechtigd dat aan te merken als een annulering van de volledige overeenkomst en treedt artikel 7 van dit document in werking. De opdrachtgever verliest daarbij per direct het recht op deelname en het gebruik van het onderwerp.
9.4 Bij niet-betaling binnen de in lid 9.1 bedoelde termijn is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand.
9.5 Alle kosten die voor opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 10: Auteursrecht
10.1 Op alle door de opdrachtnemer verstrekte knowhow omtrent de Informational Human Development technologie rest het auteursrecht van Vyacheslav Mihailovich Bronnikov.
10.2 Dit houdt tevens in dat de opdrachtnemer het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van de opdrachtgever en diens medewerkers niet uit handen geeft.
10.3 Opdrachtnemer behoudt het recht op alleen gebruik en publicatie van al het audio-, beeld-, film- of fotomateriaal verkregen tijdens enigerlei bijeenkomsten zonder enigerlei vergoeding of compensatie aan de opdrachtgever.
10.4 De opdrachtgever levert aan de opdrachtnemer zonder enigerlei vergoeding of compensatie een (digitaal) exemplaar van al het audio-, beeld-, film- of fotomateriaal verkregen tijdens enigerlei bijeenkomsten binnen 14 dagen na beëindiging van de betreffende bijeenkomst.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade.
11.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de mede opdrachtgevers en/of werknemers van opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden en verplicht zich opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van die mede opdrachtgevers en/of werknemers.
11.4 De opdrachtgever is volledige verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag. Elke schade veroorzaakt door de opdrachtgever zal door de opdrachtgever worden vergoed.
11.5 Alle informatie omtrent de Informational Human Development technologie is op geen enkele manier bedoeld als medisch advies of vervanging van medische zorg.
11.6 De opdrachtgever dient zelf te beoordelen of de opdrachtgever fysiek in staat is tot deelname. Deelname is te allen tijde voor eigen risico van de opdrachtgever.
11.7 Bij annulering op grond van artikel 11 is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 12: Klachtenregeling
12.1 Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers worden geleverd. Opdrachtnemer en opdrachtgever verbinden zich ertoe klachten onderling tot wederzijds tevredenheid op te lossen.
12.2 Een klacht dient schriftelijk aan de directie van opdrachtnemer (CEO Peter Kamp) te worden gericht, binnen een maand na beëindiging van de opdracht.
12.3 Opdrachtnemer behandelt alle klachten vertrouwelijk en bewaart deze voor een periode van 5 jaar.
12.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht klachten van opdrachtgever voor te leggen aan de auteur van de Informational Human Development technologie Vyacheslav Mihailovich Bronnikov. Hieraan verbonden additionele kosten, als tolkkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
12.5 De directie van de opdrachtnemer neemt de klacht binnen een maand in behandeling. Opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk verwittigd.
12.6 Opdrachtnemer zal het resultaat van de beslissing schriftelijk meedelen aan opdrachtgever binnen een termijn van 2 maanden.
12.7 Als er sprake is van een blijvend geschil, schakelt Focus To B.V. een onafhankelijke derde in. Opdrachtgever wordt erop gewezen dat hij/zij binnen een maand (na dagtekening van het antwoord) een klacht kan indienen bij deze onafhankelijke derde.
12.8 Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend.

Artikel 13 Slotbepaling
13.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het arrondissement Amsterdam, onverminderd het recht van opdrachtnemer zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.